Styrelsen

Styrelsens roll är att leda bolagets verksamhet på bästa möjliga sätt och att i sitt arbete bevaka bolagets och dess aktieägares intressen. I enlighet med Ahlstrom-Munksjös bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra (4) och högst tolv (12) ledamöter som utses av bolagsstämman. Styrelseledamöterna ska utses för ett år i taget. Aktieägarnas valberedning framställer ett förslag till styrelsens sammansättning för bolagsstämmans beslut.

Ahlstrom-Munksjös styrelseledamöter ska vara yrkesmässigt kompetenta och som grupp ha tillräcklig kunskap och kompetens, bland annat avseende bolagets verksamhetsområde och marknader. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget. Dessutom ska minst två av styrelseledamöterna vara oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Styrelsen har allmän befogenhet att besluta om och agera i frågor som inte enligt lag eller bestämmelserna i bolagsordningen är förbehållna något annat styrande organ i bolaget. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget och dess verksamhet. Styrelsen ansvarar också för att bokföring och finansiell administration ordnas ändamålsenligt. 

De operativa principerna och huvuduppgifterna för styrelsen har definierats i styrelsens arbetsordning och innefattar bland annat följande uppgifter:  

  • fastställa verksamhetens mål och strategi,
  • utse, kontinuerligt utvärdera och vid behov avsätta vd från dennes befattning,
  • se till att det finns ändamålsenliga system för att övervaka och kontrollera koncernens verksamhet och finansiella ställning jämfört med dess angivna mål,
  • se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet,
  • se till att riktlinjer som styr bolagets och koncernens etiska uppförande antas och
  • se till att bolagets externa informationsgivning kännetecknas av öppenhet och är korrekt, rättidigt, relevant och tillförlitlig, genom att bland annat anta en kommunikationspolicy

Styrelsen gör varje år en självutvärdering av sin prestation, sina processer och arbetsmetoder.

Dela denna sidaDela denna sida