Uppköpserbjudande avseende aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

Ett konsortium bestående av Ahlström Capital, Bain Capital, Viknum och Belgrano Inversiones har i den 24 september 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö.  

Det förväntas att Bain Capital, vid fullföljandet av Uppköpserbjudandet, kommer att äga 55 procent, Ahlström Capital cirka 36 procent och Viknum cirka 9 procent av Ahlstrom-Munksjö.  

Läs mer från budpressmeddelandet med mer detaljerad information.

  
SAMMANFATTNING AV UPPKÖPSERBJUDANDET 

 

 • Erbjudandevederlaget är 18,10 EUR kontant för varje aktie. Erbjudandevederlaget motsvarar en premie på cirka:
  • 24 % i förhållande till 14,56 EUR, dvs. stängningskursen för Ahlstrom-Munksjös aktie den 23 september 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av uppköpserbjudandet
  • 37 % i förhållande till EUR 13,20, dvs. stängningskursen för Ahlstrom-Munksjös aktie den 31 juli 2020, vilket var den sista handelsdagen före Konsortiet lämnade sitt icke-bindande förslag till Ahlstrom-Munksjö
  • 30 % i förhållande till 13,96 EUR, dvs. den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Ahlstrom-Munksjös aktie under de senaste tre månaderna före offentliggörandet av uppköpserbjudandet; och
  • 41 % i förhållande till 12,87 EUR, dvs. den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Ahlstrom-Munksjös aktie under de senaste tolv månaderna före offentliggörandet av uppköpserbjudandet.
 • Därtill innebär rrbjudandevederlaget en s.k. enterprise value-multipel om cirka 10,0 gånger Ahlstrom-Munksjös Jämförbara EBITDA för de tolv månaderna som slutade den 30 juni 2020, vilket är attraktivt i jämförelse med liknande företagsförvärv inom sektorn för fiberbaserade material och Ahlstrom-Munksjös historiska handelsmultipel under cykeln.  
 • Uppköpserbjudandet värderar Ahlstrom-Munksjös samtliga aktier till cirka 2,1 miljarder EUR. 
 • Styrelsen för Ahlstrom-Munksjö, företrädd av en beslutsför sammanslutning styrelseledamöter som inte har några intressekonflikter, har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö att acceptera uppköpserbjudandet. 
 • Vissa större aktieägare i Ahlstrom-Munksjö, dvs. Ahlström Capital, Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, vilka tillsammans representerar cirka 35 % av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö har oåterkalleligen åtagit sig att förbehållet vissa sedvanliga villkor
  acceptera uppköpserbjudandet. 

STRATEGISKA MOTIV 

 • Konsortiet anser att Ahlstrom-Munksjö under privat ägande kommer att vara bäst positionerat att uppfylla potentialen från sin diversifierade produktportfölj, sin omfattande tekniska know-how och sin ledande position i attraktiva nischer. Konsortiet är dock medvetet om att sektorn blir allt mer konkurrensutsatt.
 • Konsortiet har för avsikt att investera betydande tid, resurser och kapital för att stödja bolagets strategi för långsiktig lönsam tillväxt, för att upprätthålla och ytterligare stärka bolagets befintliga marknadspositioner på dess kärnområden samt att investera i nya affärsmöjligheter. Under privat ägande skulle bolaget vara idealiskt positionerat för att investera ytterligare och snabbare i initiativ för att driva organisk tillväxt samt dra nytta av ytterligare expansiva investeringar och förvärv för att stärka utvalda områden i portföljen.  
 • Konsortiet anser att Ahlstrom-Munksjö, i en privat miljö, mer effektivt kommer att hantera samtliga ovannämnda initiativ och nuvarande marknadsutmaningar, eftersom ledningen kan rikta sin fulla uppmärksamhet åt affärsresultaten, utan de begränsningar som den nuvarande balansräkningen och den publika miljön innebär. 
 • Konsortiet är väl positionerat för att stödja omvandlingen av bolaget tack vare Bain Capitals betydande erfarenhet inom branschen och utpräglade tillvägagångssätt för investeringar, där man arbetar tillsammans med ledningen för att uppnå långsiktiga strategiska mål, med fördelen av kontinuitet som familjernas framstående deltagande i konsortiet innebär. Tillsammans är denna unika grupp av investerare bäst utrustad med en lämplig långsiktig investeringshorisont, expertis och det kapital som krävs för att uppnå Ahlstrom-Munksjös potential.  

VIKTIGA DATUM 

 • Budgivaren förväntar sig att offentliggöra en erbjudandehandling med detaljerad information om Uppköpserbjudandet omkring den 23 oktober 2020.  
 • Acceptperioden för uppköpserbjudandet förväntas inledas omkring den 26 oktober 2020 och förväntas löpa ut omkring den 4 januari 2021, om inte budgivaren förlänger acceptperioden för att uppfylla uppköpserbjudandets fullföljandevillkor, innefattande bland annat erhållande av relevanta myndighetsgodkännanden. Uppköpserbjudandet förväntas för närvarande fullföljas under andra kvartalet 2021.  
 • Fullföljandet av uppköpserbjudandet är föremål för vissa sedvanliga villkor som måste uppfyllas eller frånfallas av budgivaren på eller före datumet för budgivarens offentliggörande av det slutliga utfallet i uppköpserbjudandet, däribland erhållande av godkännande av konkurrensmyndigheter och andra myndigheter och att budgivaren har fått kontroll över mer än 90 procent av Aktierna och rösterna i Ahlstrom-Munksjö efter full utspädning.  

LINKS 

Börsmeddelande 24 september 2020 
Webcast briefing 24 september 2020 
Presentation 24 september 2020
Börsmeddelande 30 september 2020

KONTAKTA 

Ahlstrom-Munkjsö 

Johan Lindh 
Vice President, Group Communications and Investor Relations 
Tel. +358 10 888 4994 
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com 

Juho Erkheikki  
Investor Relations Manager 
Tel. +358 (0)50 413 4583 
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com 

Ahlström Capital 

Camilla Sågbom
Director, Corporate Communications and Responsibility
+358 10 888 4172
camilla.sagbom@ahlstromcapital.com   

Dela denna sidaDela denna sida