Valberedningen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag den 13 maj 2013 enhälligt om att inrätta en valberedning för aktieägarna på obestämd tid, för att framställa förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar.

Enligt valberedningens stadga ska det bestå av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget och dessutom av styrelsens ordförande och en person som utses av bolagets styrelse som sakkunniga.

Rätten att utse aktieägarrepresentanter vilar hos de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarförteckning hos Euroclear Finland samt det register över aktieägare som förs av Euroclear Sweden. Innehav av en aktieägare som enligt den finska värdepappersmarknadslagen har en skyldighet att uppge sitt aktieinnehav (flaggningsplikt), som är indelat i flera fonder eller register, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att denna aktieägare förevisar en skriftlig begäran om detta för bolagets styrelseordförande senast den 30 maj före nästa bolagsstämma.

Därutöver ska innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga lägger fram en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av sådant avtal för bolagets styrelseordförande senast den 30 maj före bolagsstämman. Om en aktieägare inte vill utnyttja sin nomineringsrätt går rätten över till den näst största aktieägaren som i annat fall inte skulle ha haft nomineringsrätt.

 Valberedningens stadga (på engelska)

Börsmeddelanden avseende sammansättningen av nuvarande och föregående valberedningar

11 juni 2019: Valberedningen utsedd
12 juni 2018: Valberedningen utsedd
7 juni 2017: Valberedningen utsedd
16 juni 2016: Valberedningen utsedd 
16 juni 2015: Valberedningen utsedd
11 december 2014: Förändring i Munksjös valberedning

27 juni 2014: Valberedningen utsedd  
25 juni 2013: Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds inlämna sitt förlag till nedanstående kontakt: 

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Andreas Elving, Executive Vice President, Legal and General Counsel
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsingfors
Finland

eller via e-post: andreas.elving (a) ahlstrom-munksjo.com

Dela denna sidaDela denna sida