Styrelsekommittéer

Styrelsen utser varje år en revisionskommitté, en personalkommitté (tidigare ersättningskommitté) och en strategikommitté, och får även utse andra permanenta kommittéer om det anses nödvändigt vid dess organisationsmöte efter bolagsstämman. Kommittéernas sammansättning, uppgifter och arbetsförfaranden ska definieras av styrelsen i de stadgar som bekräftas för kommittéerna. Kommittéerna rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen.

Revisionskommittén

Revisionskommittén består av minst tre (3) ledamöter, varav alla ska vara styrelseledamöter som är oberoende av bolaget och ha de kvalifikationer som behövs för att uppfylla kommitténs ansvarsområden. Minst en ledamot ska vara oberoende av bolagets betydande aktieägare aktieägarna och minst en ledamot ska ha specifik expertis inom redovisning, bokföring eller revision. Alla ledamöter i kommittén ska ha kunskaper inom ekonomiska och finansiella frågor.

Enligt sina stadgar hjälper revisionskommittén styrelsen att uppfylla sitt övervakningsansvar och förbereder även vissa redovisnings- och revisionsärenden som ska hanteras av styrelsen. Dessutom lämnar revisionskommittén rekommendationer för valet och avsättningen av externa revisorer och deras ersättning och samt godkänner de externa revisorernas revisionsplan baserat på revisorernas förslag. Bland sina andra uppgifter granskar och övervakar revisionskommittén den finansiella rapporteringsprocessen, effektiviteten i det interna kontrollsystemet och riskhanteringen samt revisionsprocessen. 

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av minst tre (3) ledamöter, varav alla ska vara styrelseledamöter som är oberoende av bolaget. Företrädare för bolagets högsta ledning får inte vara ledamöter i kommittén.

Enligt sin stadga hjälper ersättningskommittén styrelsen med en effektiv förberedelse och hantering av de frågor som hör samman med utnämnandet och avsättandet av vd och andra medlemmar av bolagets högsta ledning samt deras ersättning.

Börsmeddelanden med information om medlemmar i styrelsekommittéerna 

25 mars 2020: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

27 mars 2019: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte
21 december 2017: Hans Sohlström utses till VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö
16 maj 2017: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte
6 april 2016: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte 
15 april 2015: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte 
2 april 2014: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte 
25 juni 2013: Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett

Dela denna sidaDela denna sida