Riskhantering

Ahlstrom-Munksjökoncernen har en riskhanteringspolicy som granskas och godkänns årligen av styrelsen. I policyn beskrivs principerna för riskhanteringsprocessen samt fördelningen av ansvar och rapportering inom koncernen.

Styrelsen ansvarar för risköversikten inom koncernen och vd ansvarar för att bedöma och rapportera koncernens konsoliderade riskexponering till styrelsen.

Ahlstrom-Munksjös riskhanteringsprocess består av riskidentifiering, riskbedömning, riskreaktion och riskkontroll. Riskerna identifieras främst av de olika enheterna i enlighet med koncernens principer och riktlinjer för riskhantering. Enheterna ska uppdatera sin riskutvärdering minst en gång per år, i samband med den årliga budgetprocessen.

Riskhanteringsprocessen ingår också i den interna kontrollramen, och Ahlstrom-Munksjös kontrollstruktur på processnivå har skapats med hjälp av en riskbaserad strategi för att definiera de enskilda kontrollpunkterna.

Intern kontroll och riskhanteringssystem för ekonomisk rapportering

Styrelsen och vd har det övergripande ansvaret för de interna kontrollerna. Vd ansvarar för att säkerställa att processer och rutiner finns tillgängliga för att säkerställa de interna kontrollerna och kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Styrdokument i form av policyer, riktlinjer och instruktioner ger grunden för att säkerställa underhållet av kvalitet på de interna kontrollerna och den finansiella rapporteringen. Affärsområdena och koncernfunktionerna är ansvariga för att policyer och instruktioner tillämpas så att lämplig och effektiv kontroll uppnås baserat på respektive enhets/funktions förutsättningar.

Den interna kontrollen och riskhanteringssystemen som hör samman med den finansiella rapporteringen är utformade för att ge en tillräckligt rättvisande bild av den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och försäkra att gällande lagar och förordningar efterlevs.

Det interna ramverket för kontroll har skapats med hjälp av en riskbaserad strategi och inkluderar element från ramverket introducerat av Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Det består av fem principiella komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering. Eftersom de flesta av de finansiella förfarandena utförs på enhetsnivå utförs även en stor del av kontrollerna på enhetsnivå.

Detaljerade finansiella rapporter framställs varje månad, på både affärsområdesnivå och koncernnivå. Bolagets primära rapporteringssegment är baserade på bolagets affärsområden: Decor, Filtration & Performance, Industrial Solutions och Specialties samt Övrigt (koncerngemensamt, koncernelimineringar och justeringar). En viktig del av koncernens interna kontrollprocess är sammanträdena, som hålls inom varje affärsområde, där vd, finans- och ekonomidirektören, funktionscheferna och koncernens controller, tillsammans med den operativa ledningen för affärsområdet, granskar månadens resultat jämfört med prognoser osv. Vid dessa sammanträden utförs granskningar och analyser av marknadssituationen, orderbokningar, intäktstrender, kassaflöde och bundet kapital. Dessutom initieras eventuella förbättringsåtgärder.

Den finansiella rapporteringen upprättas på likvärdigt sätt i alla koncernens bolag. Munksjös redovisningsprinciper följer International Financial Reporting Standards (IFRS). I tillägg till IFRS finns mer specifika tillämpningsanvisningar och policys i Ahlstrom-Munksjös rapporteringsmanual/ekonomihandbok. Ahlstrom-Munksjös redovisnings- och rapporteringsfunktion är ansvarig för att upprätthålla och uppdatera koncernens redovisningsprinciper och rapporteringssystem, och genomföra kontroller för att säkerställa att regelverket åtföljs. Koncernens affärsområden konsolideras av koncernens centrala redovisnings- och rapporteringsfunktion.

Ahlstrom-Munksjös utfall utvärderas regelbundet på olika organisatoriska nivåer. Koncernens interna kontrollfunktion följer stadgar godkända av vd och granskade av revisionskommittén, vilka beskriver funktionens uppdrag. Den interna kontrollfunktionen besöker  bolagets verksamheter för att genomföra verksamhetsöversyner och utvärdera om arbetet utförs enligt interna processer, policyer och riktlinjer för kontroll utifrån en överenskommen plan.

Internrevision

Ahlstrom-Munksjö har idag inte en separat enhet för internrevision, eftersom bolagets organisation och storlek inte bedömts motivera en separat intern revisionsorganisation. Revisionskommittén och Ahlstrom-Munksjös ekonomifunktion definierar årligen ett eller flera revisionsområden utöver de lagstadgade revisionskraven. Dessa områden definieras årligen och resultaten presenteras av revisorerna för revisionskommittén och Ahlstrom-Munksjös ledning.

Dela denna sidaDela denna sida