Revisor

Den viktigaste funktionen för den lagstadgade revisionen är att kontrollera att boksluten ger sann, korrekt och tillräcklig information om Ahlstrom-Munksjökoncernens prestation och ekonomiska ställning för räkenskapsåret. Ahlstrom-Munksjös räkenskapsår är kalenderåret. 

Revisorns ansvar är att granska riktigheten i koncernens redovisning under respektive räkenskapsår och avge en revisionsberättelse till bolagsstämman. Dessutom kräver finsk lag att revisorn även övervakar lagligheten i bolagets administration. Revisorn rapporterar till styrelsen minst en gång per år. 

Enligt bolagsordningen ska Ahlstrom-Munksjö ha en revisor, som ska vara ett av Centralhandelskammarens godkänt revisionssamfund. 

Revisionskommittén framställer ett förslag till utnämnandet av Ahlstrom-Munksjös revisorer, vilket läggs fram för bolagsstämman för beslut. Den ersättning som betalas till revisorerna beslutas av bolagsstämman och bedöms årligen av revisionskommittén.

Dela denna sidaDela denna sida