Företagsledning

Verkställande direktören

Vd:n utses av styrelsen. Vd ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget. Vd:s uppgifter styrs främst av den finska aktiebolagslagen och vd-instruktionen, och vd leder den operativa verksamheten och framställer information och beslutsunderlag till stöd för styrelsens beslutsfattande samt presenterar sina iakttagelser på styrelsesammanträdena. I enlighet med den finska aktiebolagslagen har vd rätt att besluta själv i vissa brådskande frågor som annars skulle ha krävt ett styrelsebeslut. 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av vd, funktionscheferna och affärsområdescheferna. 
Medlemmarna i ledningsgruppen föreslås av vd och utses av styrelsen. Medlemmarna i ledningsgruppen rapporterar till vd. 

Vd, finans- och ekonomidirektören och funktionschefer sammanträder tillsammans med affärsområdescheferna och ledningen för affärsområdena varje månad för att diskutera affärsområdenas prestation och ekonomiska situation. I tillägg sammanträder ledningsgruppen för att diskutera koncernens prestanda samt frågor som rör strategi, budget, prognoser och koncernens verksamhetsutveckling. I enlighet med de policyer och riktlinjer som har fastställts av styrelsen ansvarar koncernfunktionerna för affärsutveckling, distribution av ekonomiska resurser mellan koncernens verksamheter, kapitalstruktur och riskhantering. Deras uppgifter omfattar också frågor som rör koncernens forskning och utveckling, förvärv och försäljningar, samordning av inköp, koncernredovisning, personaladministration, intern och extern kommunikation, IT, juridik och uppföljning av hälsa och säkerhet, miljö, hållbar utveckling, kvalitet samt vissa större projekt. 

Dela denna sidaDela denna sida