Bolagsstämma

Bolagsstämman är Ahlstrom-Munksjös högsta beslutande organ och sammanträder vanligen en gång per år. Dess uppgifter och förfaranden definieras i finska aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Vissa viktiga frågor, såsom ändringar av bolagsordningen, fastställande av bokslut, godkännande av utdelning av dividend (utdelning), återbetalning av kapital till aktieägarna, köp och överlåtelse av egna aktier samt val av styrelseledamöter och revisorer faller inom bolagsstämmans ensamma beslutsrätt.

Styrelsen sammankallar till bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsperiodens slut. En extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen anser att det är nödvändigt eller om bolagets revisor eller en eller flera aktieägare som tillsammans innehar minst tio (10) procent av aktierna skriftligt så kräver för att ta upp en given fråga, eller om det i övrigt krävs enligt lag.


Bolagsstämman behandlar de frågor som styrelsen föreslagit. Enligt den finska aktiebolagslagen får en aktieägare också begära att ett ärende upptas till behandling på nästa bolagsstämma. En sådan begäran ska göras skriftligt till bolagets styrelse senast den dag som anges av bolaget på dess webbplats. Begäran anses alltid ha kommit i rätt tid om styrelsen har underrättats om begäran senast fyra (4) veckor före kallelsen till bolagsstämma publicerats.

Enligt bolagets bolagsordning publiceras kallelser till bolagsstämma på bolagets webbplats tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen får under inga omständigheter publiceras senare än nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Styrelsen kan dessutom besluta om att publicera kallelsen i sin helhet eller delvis på ett alternativt sätt som den finner lämpligt. Kallelsen ska innehålla information om de frågor som ska tas upp på bolagsstämman och annan information som krävs enligt aktiebolagslagen och den finska koden.

Kallelsen till bolagsstämman, bolagsstämmohandlingarna (t.ex. bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen) och förslag till beslut på bolagsstämman skall finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Protokollet från bolagsstämman publiceras på bolagets webbplats inom två (2) veckor efter bolagsstämman. Bolagsstämmans beslut publiceras också genom ett börsmeddelande omedelbart efter stämman. De dokument som hör samman med bolagsstämman skall vara tillgängliga på bolagets webbplats under minst fem (5) år efter stämman.

Aktieägare får delta i en bolagsstämma antingen personligen eller genom ombud. Anmälan om deltagande vid en bolagsstämma måste lämnas senast på den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Endast aktieägare som på avstämningsdagen (dvs åtta (8) arbetsdagar före bolagsstämman) är registrerade i Ahlstrom-Munksjös aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab har rätt att delta vid en bolagsstämma. Innehavare av förvaltarregistrerade aktier kan tillfälligt registreras i denna aktieägarförteckning och de ombeds därför att kontakta sina depåbanker för att få de instruktioner som behövs för sådana tillfälliga registreringar och utfärdande av fullmakter. Ett befullmäktigat ombud ska förevisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren.

Styrelsen får besluta att aktieägarna får delta i bolagsstämman genom post eller telekommunikation eller med andra tekniska metoder.

Ahlstrom-Munksjö har en aktieserie. Varje aktie medför en röst i alla frågor som behandlas av en bolagsstämma. En aktieägare har rätt att rösta vid bolagsstämman om aktieägaren anmält sitt deltagande vid mötet senast på den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, vilket inte ska vara tidigare än tio (10) dagar före bolagsstämman. En aktieägare får vid bolagsstämman rösta på olika sätt med olika aktier och en aktieägare får även rösta med endast en del av sina aktier. Ahlstrom-Munksjös bolagsordning innehåller inga bestämmelser om inlösen eller röstbegränsningar.

De flesta beslut av bolagsstämman kräver enkel majoritet av de avgivna rösterna vid bolagsstämman. I ett val ska den person som får högst antal röster anses vald. Bolagsstämman får dock, före ett val, besluta att en person för att bli vald ska få mer än hälften av de avlagda rösterna. Det finns dock flera frågor som enligt aktiebolagslagen kräver två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna och av de aktier som är representerade vid bolagsstämman.

Dela denna sidaDela denna sida