Miljöhänsyn

Regelverk och standarder

Alla produktionsenheter på Ahlstrom-Munksjö följer gällande lokala, nationella och internationella regelverk och standarder. När det gäller råmaterial, finns ett särskilt fokus på träbaserade fibermaterial och kemikalier.

Timmerprodukter som följer lagen.

EU:s förordning 995/2010, även kallad timmerförordningen, innehåller förpliktelser för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden inom EU. Förordningen förbjuder verksamhetsutövare att släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på marknaden inom EU samt kräver att verksamhetsutövare har ett system för tillbörlig aktsamhet för att förhindra att detta sker. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013. Ahlstrom-Munksjö är en verksamhetsutövare med avseende på den massa företaget fraktar hit från utanför EU till produktionsanläggningarna i Europa.

Ahlstrom-Munksjö har ett system för tillbörlig aktsamhet i fråga om lagligheten hos all inköpt massa, inte bara den massa som importeras till EU. Detta är i syfte att uppfylla kraven i den amerikanska Lacey-lagen och den australiska lagen om förbud mot olaglig avverkning. På begäran kan Ahlstrom-Munksjö tillhandahålla information om ursprungsland och de träslag som används. Som del av systemet för tillbörlig aktsamhet uppfyller alla produkter minst kriterierna för Controlled Wood enligt FSC eller är FSC-certifierade.

Kemikalier

EU:s förordning nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, som även kallas REACH, trädde i kraft i juni 2007. Inga ämnen på listan med ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) tillförs avsiktligt och, såvitt vi vet, överstiger användningen av dessa ämnen i träbaserad massa och träbaserat papper från Ahlstrom-Munksjö inte tillåtna nivåer.

Produktion

På Ahlstrom-Munksjö arbetar vi ständigt för att förbättra våra miljöresultat och strävar efter att hitta nya sätt att förbättra resurseffektivitet, minska kostnaderna och minska utsläppen. Varje produktionsenhet använder internationellt erkända ledningssystem från normgivande organ, t.ex. ISO, FSC® och PEFC™. Huvuddelen av enheterna bedriver verksamhet enligt ledningssystem som är certifierade enligt ISO 9001:2008 (kvalitet) och ISO 14001:2008– 2009 (miljö). Produktionsenheterna kan ha ytterligare ledningssystem och certifieringar beroende på behoven hos produkter eller produktionsenheter. Exempel på andra certifieringar innefattar ISO 50001, ISO 2200, ISO 13485, ISO 22000, IPPC, TS 16949 och EMAS. Se sidan Publikationer och certifieringar för att hitta certifikat för särskilda produktionsenheter.

Energi

Energieffektivitet är ett viktigt nyckeltal när det gäller miljöresultat på Ahlstrom-Munksjö. Vår ansats är att hantera, och där så är möjligt minska, förbrukad energi per ton produkt. Viktiga produktionsenheter använder individuella energihanteringssystem och genomför energibesparingsprojekt. Dessa aktiviteter har en inverkan på tillverkningskostnaden samtidigt som de minskar direkta och indirekta luftutsläpp. I produktionsenheterna bedöms energi utifrån både tillförd elektricitet och värmeenergi.

Luftutsläpp

För att motverka klimatförändringar arbetar Ahlstrom-Munksjö för att löpande minska företagets utsläpp av koldioxid (CO2). Även utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och partiklar mäts och hanteras på lokal nivå. Ahlstrom-Munksjö använder ett antal olika energikällor, däribland naturgas, olja, kol, biobränsle, vattenkraft, vind och solenergi. Även om det inte alltid är görligt att använda förnybar energi, strävar vi efter att använda en blandning av renare bränslen: mer naturgas och mindre olja, kol och sekundära bränslen.

Vatten

Det huvudsakliga verktyget i produktionsprocessen är vatten; i början av papperstillverkningsprocessen består suspensionen av endast 1–4 procent fiber för att forma papperets egenskaper för det avsedda syftet. Vattenbrist är ett växande hot i vissa geografiska områden och är därför en viktig faktor för verksamheter i dessa områden. Betydande vattenbesparingar har uppnåtts i produktionsenheter genom att identifiera och eliminera förluster – t.ex. isolering av rör – och av att återvinna processvatten tillbaka till anläggningen.

Råmaterial


På Ahlstrom-Munksjö är målet att ha noll avfall till deponi. Det innebär att varje produktionsenhet ansvarar för att minska mängden avfall som genereras och återvinna eller bränna avfallet där så är möjligt. Avfallshantering är mycket beroende av typ av produkt och karaktären på råmaterialen.

De viktigaste råmaterialen för produktionen är de olika fibertyperna. Huvuddelen av dessa kommer från förnybara källor, t.ex. trämassa, manillahampa, bomullslinter, jute, sisal och lin. Andra viktiga råmaterial är syntetiska fiber och kemikalier.

Dela denna sidaDela denna sida