Toimitusjohtajan katsaus ja näkymät vuodelle 2020

Jatkoimme strategiamme nopeaa ja määrätietoista toteutusta monella rintamalla vahvistaaksemme kilpailukykyä, kannattavuutta ja tasetta. Keskityimme ostettujen liiketoimintojen integrointiin, kannattavuustoimien toteutukseen, yrityskulttuurimme vahvistamiseen ja liiketoimintarakenteemme aktiiviseen kehittämiseen. Rahavirtamme oli erittäin vahva vuonna 2019, koska panostimme erityisesti käyttöpääoman hallintaan. Vahva rahavirta auttoi meitä vahvistamaan taloudellista asemaamme. Markkinat olivat kuitenkin odotettua haasteellisemmat, ja vertailukelpoinen käyttökatteemme heikkeni hieman.

Lopputuotekysynnän ja varastotasojen lasku arvoketjussa heikensivät toimitus- ja tuotantomääriä, ja tällä puolestaan oli negatiivinen vaikutus tulokseemme. Tuotteidemme bruttokatteet kuitenkin paranivat haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta. Tämä osoittaa, että kaupallinen strategiamme toimii hyvin. Strategiamme perustuu johtaviin asemiin erikoistuotemarkkinoilla ja asiakkaiden erityistarpeisiin vastaaviin tuotteisiin. Lisäksi hyödyimme äskettäisten yritysostojen tuomista kustannussynergioista. Raaka-aine- ja energiahinnoilla oli negatiivinen vaikutus koko vuoden osalta, mutta hinnanlaskun positiivinen vaikutus alkoi voimistua vuoden toisella puoliskolla.

Kannattavuutemme ei kuitenkaan yltänyt tyydyttävälle tasolle vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotteiden bruttokatteet pysyivät hyvällä tasolla, kun taas myyntimäärät vakautuivat alhaiselle tasolle. Tästä voi päätellä, että kustannussäästötoimemme ovat olleet välttämättömiä, mutta eivät vielä riittäviä: lokakuussa kartoitimme vuodelle 2020 säästömahdollisuuksia, joiden yhteisvaikutus on vähintään 50 miljoonaa euroa.

Liiketoimintojen aktiivista kehittämistä

Kehitimme aktiivisesti liiketoimintamme rakennetta. Allekirjoittamalla ei-sitovan aiesopimuksen kiinalaisen laminaattipaperinvalmistajan ostosta otimme askeleen eteenpäin prosessissa, jonka myötä Decor-liiketoiminnastamme voi tulla maailman johtava itsenäinen laminaattipaperiyritys. Lisäksi teimme yritysoston, joka edistää kasvua erittäin houkuttelevassa Liquid Technologies -liiketoiminnassamme, ja ilmoitimme kahdesta liiketoimintayksikön myynnistä.

Strateginen investointiohjelmamme on pitänyt investointikulumme poikkeuksellisen suurina kahden viime vuoden ajan. Saamme ohjelman pian päätökseen: neljä jäljellä olevaa hanketta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotekehityksessä jatkoimme uusien lisäarvoa tuovien ratkaisujen kehittämistä asiakkaillemme.

Katse tulevaisuuteen

Markkinaympäristö on edelleen epävarma, mutta tilanteen paranemisesta on nähtävissä ensimmäisiä merkkejä. Jatkamme liiketoimintarakenteemme kehittämistä, investointiohjelmamme toteuttamista ja toimitamme lisäarvoa tuovia ratkaisuja asiakkaillemme. Tältä pohjalta luotan siihen, että voimme saavuttaa vuoden 2020 tavoitteemme.

Näkymät vuodelle 2020

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen käyttökate oli 313 miljoonaa euroa vuonna 2019. Myyntimäärien lasku, jolla oli negatiivinen tulosvaikutus vuonna 2019, tasaantui vuoden loppua kohden. Vuoden 2020 alussa on nähtävissä ensimmäisiä paranemisen merkkejä kysynnässä. Raaka-aineiden ja energian hinnoilla oli negatiivinen vaikutus koko vuoden 2019 tulokseen, mutta vaikutus muuttui positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla. Myyntihintojen ja muuttuvien kulujen suhde oli hyvällä tasolla vuoden 2020 alussa. Ahlstrom-Munksjö jatkaa toimia tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tunnistettujen kustannussäästötoimien, jotka liittyvät pääsääntöisesti muuttuviin kuluihin, vaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä vähintään 50 miljoonaa euroa vuonna 2020.  Yhtiö odottaa vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan korkeampi kuin vuonna 2019. 

Päivitetty 13.2.2020

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu