Ahlstrom-Munksjön hankinta

Spa Holdings 3 Oy, joka on Ahlström Capitalin, Bain Capitalin hallinnoimien rahastojen, Viknumin ja Belgrano Inversionesin muodostama konsortio, teki 24.9.2020 hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista. Spa Holdings 3 ilmoitti 9.2.2021 omistuksensa nousseen yli 90 % ja sen ryhtyvän lunastusmenettelyyn ja yhtiön osakkeiden poistamiseen pörssistä.

Omistusoikeus kaikkiin Ahlstrom-Munksjön osakkeisiin lunastusmenettelyssä siirtyi 23.6.2021 Spa Holdings 3:lle osakeyhtiölain mukaisesti ja Ahlstrom-Munksjön osakkeiden listaus Nasdaq Helsingissä päättyi samana päivänä. Lunastushinta tullaan maksamaan lunastusmenettelyn päätyttyä myöhemmin tänä vuonna tai vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tällä sivustolla on tiivistelmä tarjouksesta ja viimeisimmät päivitykset prosessin etenemiseen liittyen. Lue tarkemmat tiedot julkaisutiedotteesta.

Tarjousasiakirja löytyy täältä.

Lunastusmenettelyyn liittyvä ilmoitus uskotun miehen nimittämisestä. 

JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

Jälkikäteisen tarjousajan lopullisen tuloksen mukaan jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjotut ja hyväksytyt osakkeet edustavat noin 9,59 % kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjotut ja hyväksytyt osakkeet yhdessä varsinaisen (mukaan lukien jatketun) tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen ja hyväksyttyjen ja tarjouksentekijän markkinoilta muutoin 8.2.2021 mennessä hankkimien osakkeiden kanssa edustavat noin 90,6 % kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Tarjouksentekijän tarkoituksena on hakea Ahlstrom-Munksjön osakkeiden poistamista sekä Nasdaq Helsinki Oy:n että Nasdaq Stockholm AB:n pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin ja Nasdaq Tukholman sääntöjen nojalla on luvallista ja käytännössä mahdollista. Mikäli ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa, että tarjouksentekijän omistus ylittää ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen 90 % kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, tarjouksentekijä tulee käynnistämään osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden hankkimiseksi.

LOPULLINEN TULOS

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen (julkaistu 20.1.2021) mukaan ostotarjouksessa pätevästi tarjotut ja hyväksytyt osakkeet yhdessä tarjouksentekijän markkinoilta hankkimien osakkeiden kanssa edustavat noin 81,0 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista.

Koska vähimmäishyväksyntäedellytyksen täyttymisen vaatimisesta oli luovuttu ja kaikki muut toteuttamisedellytykset olivat täyttyneet, tarjouksentekijä toteutti ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA (24.9.2020 alun perin julkistettu)  

 • Ostotarjous on 18,10 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 
  • 24 % verrattuna 14,56 euroon, eli  osakkeen päätöskurssiin 23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä
  • 37 % verrattuna 13,20 euroon, eli  osakkeen päätöskurssiin 31.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin konsortio teki ei-sitovan tarjouksen Ahlstrom-Munksjölle
  • 30 % verrattuna 13,96 euroon, eli osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ennen ostotarjouksen julkistamista
  • 41 % verrattuna 12,87 euroon, eli osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ennen ostotarjouksen julkistamista 
 • Tarjousvastike vastaa noin 10,0 kertaista yritysarvokerrointa verrattuna Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 30.6.2020 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta, mikä on houkutteleva verrattuna vastaaviin yritysjärjestelyihin kuitupohjaisten materiaalien sektorilla, sekä verrattuna Ahlstrom-Munksjön suhdanteen yli ulottuvaan historialliseen kaupankäyntikertoimeen. 
 • Ahlstrom-Munksjön osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 2,1 miljardia euroa 
 • Ahlstrom-Munksjön hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä 
 • 8.12.2020 mennessä vastaanotetut peruuttamattomat sitoumukset edustavat noin 73,5 % ostotarjouksen kohteena olevista Ahlstrom-Munksjön osakkeista
 • Ahlstrom-Munksjön tietyt suuret osakkeenomistajat eli Ahlström Capital, Viknum ja Belgrano Inversiones, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhdessä yli 35 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Varman ja Ilmarisen sitoumukset ovat riippuvaisia eräistä tavanomaisista ehdoista.  

Alkuperäistä tarjoushintaa 18,10 euroa osakkeelta on oikaistu kaksi kertaa euro-eurosta perusteisesti kahdesta 0,13 euron osakekohtaisesta osingosta johtuen. Osinkojen maksupäivät ovat 9.10.2020 ja 11.1.2021. Tarjousvastikkeen oikaisujen jälkeen osakekohtainen ostotarjous on tällä hetkelllä 17,84 euroa ollen alisteinen mahdollisille lisäoikaisuille.

 

STRATEGISET PERUSTELUT 

 • Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Ahlstrom-Munksjö pystyy parhaiten saavuttamaan potentiaalinsa hajautetun tuotevalikoiman, huomattavan teknisen tietotaidon sekä houkuttelevien erikoisalojen johtajuuden ansiosta. Konsortio kuitenkin tiedostaa, että alasta on tulossa entistä kilpaillumpi.
 • Konsortio aikoo käyttää merkittävästi aikaa, resursseja ja pääomaa tukeakseen yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa, ylläpitääkseen ja vahvistaakseen yhtiön nykyisiä markkina-asemia sen ydinalueilla sekä investoidakseen uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yksityisessä omistuksessa yhtiö olisi ihanteellisessa asemassa investoimaan enemmän ja nopeammin orgaanista kasvua tukeviin aloitteisiin sekä hyötymään laajentamiseen suunnatuista lisäinvestoinneista ja yritysostoista, jotka vahvistaisivat valikoituja osa-alueita sen portfoliossa. 
 • Konsortio uskoo, että yksityisessä ympäristössä Ahlstrom-Munksjö suoriutuu kaikista edellä mainituista aloitteista sekä nykyisistä markkinahaasteista tehokkaammin, sillä johto voi keskittyä täysin liiketoiminnan suorituskykyyn ilman nykyisiä taseen ja julkisten markkinoiden asettamia rajoitteita 
 • Konsortiolla on hyvät valmiudet tukea yhtiön muutosta johtuen Bain Capitalin merkittävästä kokemuksesta alalla sekä omaleimaisesta lähestymistavasta sijoituksiin työskennellen yhdessä johdon kanssa pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyötyen konsortioon osallistuvien perheiden tuomasta jatkuvuudesta. Pitkäaikaisen sijoitustavoitteen, kokemuksen ja vaadittavan pääoman ansiosta tällä ainutlaatuisella sijoittajaryhmällä on yhdessä parhaat valmiudet Ahlstrom-Munksjön potentiaalin saavuttamiseksi. 

LINKIT 

Jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos 9.2.2021
Jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos 5.2.2021
Ylimääräinen yhtiökokous
Ostotarjouksen lopullinen tulos 20.1.2021
Muutos Ahlstrom Invest B.V.:n omistusosuudessa 18.1.2021
Muutos Ahlström Capital Oy:n omistusosuudessa 18.1.2021
Spa Holdings 3 Oy luopuu vähimmäishyväksyntäedellytyksen täyttymisen vaatimisesta mikäli hyväksyntätaso Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeita koskevassa ostotarjouksessa on vähintään 75 prosenttia 18.1.2021
Ostotarjouksen alustava tulos 15.1.2021
Osinkotiedote 17.12.2020
Ostotarjouksen jatkaminen ja päivitys peruuttamattomista sitoumuksista 8.12.2020
Julkaisutiedote 24.9.2020 
Tiedotustilaisuus 24.9.2020 
Presentaatio 24.9.2020 (ENG)
Osinkotiedote 30.9.2020
Hallituksen lausunto ja fairness opinion -lausunto 16.10.2020
Pörssitiedote 21.10.2020 

YHTEYSTIEDOT 

Ahlstrom-Munksjö 

Johan Lindh 
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja  
Puh. 010 888 4994 
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com 

Ahlström Capital 

Camilla Sågbom
Director, Corporate Communications and Responsibility
Puh. 010 888 4172
camilla.sagbom@ahlstromcapital.com  

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu