Riskienhallinta

Ahlstrom-Munksjö altistuu monille riskeille, joilla voi olla merkittävä vaikutus konsernin toimintaan. Tässä osiossa kuvataan lyhyesti tärkeimmät riskitekijät, joilla voi olla olennainen vaikutus Ahlstrom-Munksjön kykyyn saavuttaa konsernille asetetut tavoitteet, sekä keinot niiden hallitsemiseksi. Ahlstrom-Munksjön lyhyen aikavälin riskit on kuvattu osavuosikatsauksissa. Ahlstrom-Munksjö pyrkii aktiivisesti vähentämään näiden riskitekijöiden vaikutusta ennalta ehkäisevin toimenpitein. Jos ennalta ehkäisevät toimenpiteet eivät ole mahdollisia, riskejä voidaan hallita suojaamalla tai vakuuttamalla. Monilla riskeillä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.

Hallitus ja tarkastusvaliokunta ohjaavat riskienhallintaprosesseja, ja operatiivinen vastuu riskienhallinnasta on toimitusjohtajalla, varainhallintavaliokunnalla, talousjohtajalla, johdon avainhenkilöillä ja muilla työntekijöillä. Yhtiön johtoryhmä arvioi riskejä tavoitteidensa perusteella ja sisällyttää prosessiin riskien tunnistamisen, riskitekijäanalyysin, riskin vastuuhenkilön selvittämisen sekä potentiaalisen vaikutuksen, todennäköisyyden, trendin ja hyväksyttävyyden. Lisäksi selvitetään ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Kuvattu todennäköisyys perustuu 3–5 vuoden ajanjaksoon, ja vaikutus liittyy arvioituun taloudelliseen vaikutukseen.

Lue riskien todennäköisyydestä ja taloudellisista vaikutuksista Vuosikertomuksen 2020 sivuilta 67-71. 

Riskienhallinta

Ahlstrom-Munksjö -konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus käy läpi vuosittain. Politiikka määrittää konsernin sisäisen riskienhallintaprosessin sekä vastuualueita ja raportointia koskevat periaatteet niin, että voidaan varmistua siitä, että riskejä hallinnoidaan ja valvotaan asianmukaisesti.

Hallitus, tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan tukemana, vastaa riskien valvonnasta konsernissa. Toimitusjohtaja vastaa konsernin kokonaisriskien arvioimisesta ja niiden raportoinnista tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnalle.

Ahlstrom-Munksjö on strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa tueksi määritellyt prosessin riskien arvioimiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi. Riskit tunnistetaan ensisijaisesti liiketoiminta alueissa ja konsernin johtoryhmissä konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Johtoryhmän on päivitettävä riskiarvioitaan vähintään kerran vuodessa. Riskien arvioinnissa käytetään Enterprise Risk Management (ERM) -järjestelmän mukaista mallia ja metodologiaa.

Ahlstrom-Munksjö hallitsee riskejä niiden mahdollisissa esiintymiskohteissa eli niissä liiketoimintayksiköissä, tehtaissa tai toiminnoissa, joissa riskit voivat syntyä.

Kunkin organisaatiotason johto määrittelee ja toteuttaa arvioitujen riskien torjunta- ja seurantatoimenpiteet. Kustannusetujen saavuttamiseksi ja riittävän konsernitasoisen valvonnan varmistamiseksi tietyt riskienhallinnan toimenpiteet on keskitetty. Tällaisia ovat esimerkiksi koko konsernin kattavat vakuutusohjelmat sekä konsernin rahoitusriskien hallinta.

Lue lisää riskien hallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.  

 

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu