Riskienhallinta

Lue riskien todennäköisyydestä ja taloudellisista vaikutuksista Vuosikertomuksen 2018 sivuilta 60-65. 

Ahlstrom-Munksjö-konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus käy läpi ja hyväksyy vuosittain. Politiikka kuvaa konsernin sisäistä riskienhallintaprosessia sekä vastuualueita ja raportointia koskevat periaatteet.

Hallitus vastaa riskien valvonnasta konsernin sisällä. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskipositioiden arvioimisesta ja konsernin kokonaisriskien raportoinnista hallitukselle.

Ahlstrom-Munksjön riskienhallintaprosessi koostuu riskien tunnistamisesta, arvioimisesta, hallitsemisesta ja niiden valvonnasta. Riskit tunnistetaan ensisijaisesti eri yksiköissä konsernin riskienhallintaperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Yksiköiden on päivitettävä riskiarvioitaan vähintään kerran vuodessa vuosittaisen budjetointiprosessin yhteydessä.

Riskienhallintaprosessi on sisäänrakennettu myös sisäisen valvonnan viitekehykseen ja Munksjön prosessitason valvontarakenne on määritelty käyttäen riskiperusteista arviointia yksittäisten tarkastuspisteiden määrittelemiseksi.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta liittyen taloudelliseen raportointiin

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtajan on varmistettava, että konsernilla on olemassa prosessit ja menetelmät sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin laadun turvaamiseksi. Sisäisen valvonnan rakenteen ja perustan muodostavat toimintaperiaatteet, ohjeet ja muu ohjeistus, joilla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin laadun ylläpito. Yhtiön liiketoiminta-alueet ja toiminnot ovat vastuussa siitä, että ne soveltavat mainittuja toimintaperiaatteita ja ohjeita saavuttaakseen tehokkaan ja asianmukaisen valvonnan, joka perustuu edellä mainittujen liiketoiminta-alueiden ja toimintojen yksilöllisiin olosuhteisiin ja operatiiviseen asiayhteyteen.

Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistaa soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen.

Sisäisen valvonnan viitekehys on laadittu käyttäen riskilähtöistä lähestymistapaa, ja se sisältää osia Committee of Sponsoring Organizations eli COSO:n esittelemästä kehyksestä, jossa on viisi pääelementtiä: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication ja Monitoring. Koska suurin osa taloudellisista toimenpiteistä tehdään yksikkötasolla, myös suuri osa valvonnasta toteutetaan yksikkötasolla.

Yhtiö laatii joka kuukausi yksityiskohtaiset taloudelliset raportit sekä liiketoiminta-alueittain että konsernitasolla. Yhtiön pääsialliset raportointisegmentit perustuvat yhtiön toiminta-alueisiin: Decor, Filtration & Performance, Industrial Solutions, Specialties ja Muut (pääkonttori ja konsernitason eliminoinnit/oikaisut). Tärkeä osa konsernin sisäisen valvonnan prosessia ovat liiketoiminta-alueiden kuukausittaiset kokoukset, joissa toimitusjohtaja, talousjohtaja, konsernitoimintojen johtajia ja konsernin controller yhdessä liiketoiminta-alueen operatiivisen johdon kanssa käyvät läpi kuukauden tuloksen verrattuna ennusteisiin ym. Kokouksissa käydään läpi ja analysoidaan markkinatilanne, tilauskanta, tulostrendi, kassavirta ja liiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrä. Lisäksi ryhdytään tarvittaessa parannustoimenpiteisiin.

Taloudellinen raportointi suoritetaan yhteneväisellä tavalla kaikissa yhtiön osissa. Ahlstrom-Munksjön kirjanpitokäytännöt perustuvat EU:ssa käyttöön hyväksyttyihin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS). IFRS:n lisäksi, tarkemmat konsernin toimintatavat ja ohjeet ovat saatavilla Munksjön taloushallinnon ohjeista (Corporate Manual). Munksjön talousyksikkö on vastuussa yhtiön kirjanpitosäännösten ja raportointijärjestelmien ylläpidosta ja se myös valvoo, että niitä noudatetaan. Yhtiön liiketoimintasegmentit konsolidoidaan konsernin talousosaston toimesta.

Ahlstrom-Munksjön taloudellista suoriutumista tarkastellaan säännöllisesti organisaation eri tasoilla. Yhtiön sisäisen valvonnan yksikkö noudattaa toimitusjohtajan hyväksymää ja tarkastusvaliokunnan tarkistamaa Internal Control Charteria, joka säätää yksikön työn tehtävät ja laajuuden. Sisäisen valvonnan yksikkö vierailee yhtiön eri liiketoimintayksiköissä ja suorittaa operatiivisia katselmuksia ja valvoo sisäisten valvontajärjestelmien, sääntöjen ja suositusten noudattamista sovitun suunnitelman mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Ahlstrom-Munksjöllä ei tällä hetkellä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, koska yhtiön koosta ja organisaatiosta johtuen erilliselle yksikölle ei ole perusteita. Tarkastusvaliokunta ja Munksjön talousyksikkö määrittelevät yhden tai useamman tarkastusaiheen lakisääteisen tilintarkastuksen vaatimusten ohella. Löydökset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja Ahlstrom-Munksjön johdolle tilintarkastajien toimesta.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu