Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Ahlstrom-Munksjön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on oltava vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Ahlstrom-Munksjön hallituksen jäsenten tulee olla ammatillisesti päteviä ja heillä tulee ryhmänä olla riittävä tieto ja asiantuntemus muun muassa yhtiön toimialasta ja markkinoista. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen liiketoiminnoista. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnonasianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita: 

  • liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian luominen,
  • toimitusjohtajan nimittäminen, jatkuva arvioiminen ja tarvittaessa tehtävästä erottaminen,
  • vastaaminen siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin,
  • vastaaminen siitä, että yhtiön liiketoimiin sovellettavien lakien ja muiden määräysten noudattamiseen kohdistuu riittävästi valvontaa,
  • vastaaminen siitä, että yhtiön ja konsernin eettistä toimintaa ohjaavat säännöt vahvistetaan, ja
  • vastaaminen siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa, muun muassa käyttöönottamalla tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita.

Hallitus arvioi työtään, käytäntöjään ja toimintatapojaan vuosittain.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu