Konsernin hallinnointi

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallinnointi

Ahlstrom-Munksjö Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Ahlstrom-Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020 (”suomalainen hallinnointikoodi”). Suomalainen hallinnointikoodi ja uusi suomalainen hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiö noudattaa myös päivitettyä ruotsalaista hallinnointikoodia (”ruotsalainen hallinnointikoodi”), joka tuli voimaan 1.1.2020 niine poikkeuksineen, jotka on listattu hallinto- ja ohjausjärjestelmästä liitteessä (englanninkielellä). Poikkeukset johtuvat eroista suomalaisen ja ruotsalaisen lainsäädännön välillä, hallinnointikoodieroista ja –käytännöistä sekä siitä, että yhtiö seuraa Suomen sääntöjä ja käytäntöjä. Ruotsalainen hallinnointikoodi on saatavilla internetosoitteessa www.corporategovernanceboard.se.

Hallitus on hyväksynyt Ahlstrom-Munksjön hallinnointiperiaatteet.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Osakkeenomistajien päätökset 13.5.2013

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Veropolitiikka

Yhtiön hallituksen hyväksymä veropolitiikka

Hallintorakenne

Ahlstrom-Munksjön hallinto perustuu selkeään tehtävänjakoon yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu