Konsernin hallinnointi

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallinnointi

Ahlstrom-Munksjö Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Ahlstrom-Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”suomalainen hallinnointikoodi”) ja 1. tammikuuta 2016 lukien Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”uusi suomalainen hallinnointikoodi”). Suomalainen hallinnointikoodi ja uusi suomalainen hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiö noudattaa myös päivitettyä ruotsalaista hallinnointikoodia (”ruotsalainen hallinnointikoodi”), joka tuli voimaan 1.11.2015 niine poikkeuksineen, jotka on listattu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä liitteessä 1 (englanninkielellä). Poikkeukset johtuvat eroista suomalaisen ja ruotsalaisen lainsäädännön välillä, hallinnointikoodieroista ja –käytännöistä sekä siitä, että yhtiö seuraa Suomen sääntöjä ja käytäntöjä. Ruotsalainen hallinnointikoodi on saatavilla internetosoitteessa www.corporategovernanceboard.se.

Munksjön hallitus on hyväksynyt Munksjön hallinnointiperiaatteet.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
 Osakkeenomistajien päätökset 13.5.2013

Yhtiöjärjestys

  Yhtiöjärjestys

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

  Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet (englanniksi) 

Hallintorakenne

Munksjön hallinto perustuu selkeään tehtävänjakoon yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu